Гарантия возврата (рус.)

В случае, если качество услуг по каким-либо причинам является для Заказчика ненадлежащим, Исполнитель предоставляет Заказчику право в течение 7 (семи) календарных дней со дня старта Программы, доступ к которой был предоставлен в соответствии с условиями Публичного договора: http://mihailfateev.com/oferta (далее – Договор), обратиться к Исполнителю с Заявлением о возврате уплаченных средств (далее – Заявление) при условии выполнения Заказчиком положений п. 3.9 Договора, а именно, 100% оплаты Услуги на дату подачи Заявления.


Заявление направляется Заказчиком на электронный адрес: info@sapiens.bz/ не позднее срока, указанного в п.7.8. Договора, в противном случае, обязательства по возврату не распространяются на Исполнителя. Ответственность за правильность данных указанных в Заявлении несет Заказчик. Заявление на возврат средств должно содержать следующую информацию:


1) Копия паспорта Заказчика;


2) Способ, дата и сумма оплаты Услуг;


3) Объективные причины, по которым Заказчик считает, что предоставлено услуги ненадлежащего качества;


4) Банковские реквизиты для возврата средств.


При условии соответствия Заявления на возврат средств требованиям, указанным в п.п. 7.8, 7.9 Договора, Исполнитель осуществляет возврат оплаченных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такого Заявления. Возврат средств производится за вычетом комиссии платежных систем, на карту осуществления оплаты.


В случае отсутствия в Заявлении на возврат средств информации, указанной в п. 7.9 Договора или предоставления недостоверной информации, Исполнитель вправе отказать Заказчику в возврате средств.


В случае нарушения Заказчиком п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договора, средства уплаченные Заказчиком Исполнителю не возвращаются.


Любые претензии, заявления, направленные Заказчиком после окончания срока указанного в п. 7.8 Договора, Исполнителем не рассматриваются.


При переносе обучения в любом из курсов на более поздний срок (на следующий поток) гарантия возврата денежных средств аннулируется (не действует).

Гарантія повернення (укр.)


У разі, якщо якість послуг з будь-яких причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 7 (семи) календарних днів від дня старта Програми, доступ до якої було надано відповідно до умов Публічного договору:


http://mihailfateev.com/oferta (далі — Договір), звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів (далі – Заява), за умови виконання Замовником положень п. 3.9 Договору, а саме, 100% оплати Послуги на дату подання Заяви.


Заява надсилається Замовником на електронну адресу: info@sapiens.bz/ не пізніше терміну, зазначеного в п.7.8. Договору, в іншому випадку, зобов'язання щодо повернення не поширюються на Виконавця. Відповідальність за правильність даних, зазначених в Заяві несе Замовник. Заява на повернення коштів повинно містити наступну інформацію:


1) Копія паспорта Замовника;


2) Спосіб, дата і сума оплати Послуг;


3) Об'єктивні причини, через які Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;


4) Банківські реквізити для повернення коштів.


За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам, зазначеним у п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець здійснює повернення сплачених коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня отримання такої Заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісій платіжних систем, на карту здійснення оплати.


У разі відсутності в Заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.


У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.- 5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.


Будь-які претензії, заяви, направлені Замовником після закінчення терміну зазначеного в п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.


При перенесенні навчання в будь-якому з курсів на більш пізній термін (на наступний потік), гарантія повернення грошових коштів анулюється (не діє).

Made on
Tilda